นโยบายความเป็นส่วนตัว


คำแนะนำ

นโยบายความเป็นสวนตัวนี้จะอธิบายถึงขอ้ มูลความเป็นสวน่ ตัวของทา่ นท่ีไดใ้ ห้ไวก้ับทางบริษัท FOODPANDA (Thailand) Co., Ltd. (ซ่ึงตอ่ ไปในท่ีน้ีเรียกวา่ “foodpanda”) เม่ือทา่ นใชบร้ ิการกับ foodpanda รวมถึงแตไม่ จ่ ากํ ัดการใชงานผ ้ า่ นทางเวบ็ ไซตหร ์ ือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทม์ ือถือ (ซ่ึงตอ่ ไปในท่ีน้ีเรียกวา่ “เวบ็ ไซต”์) โปรดอานน ่ โยบายความเป็นสวน่ ตัวและทาํ ความเขา้ใจกอ่ นการใชบร้ ิการ ทา่ นตกลงและอนุญาตให้ทาง foodpanda รวบรวม ใช้และโอนขอ้ มูลของทา่ นตามท่ีไดก้ าํ หนดในนโยบายความเป็นสวน่ ตัวน้ี เม่ือ ทาน ่ เย่ียมชมเวบ็ ไซตและ ์ /หรือใชบร้ ิการผา่ นทางเวบ็ ไซต์


Foodpanda รวบรวมขอ้ มูลอะไรของ ทา่ นบา้ง?

foodpanda จะทาการ ํ รวบรวมขอ้ มูลของทา่ นเม่ือทา่ นสัง่ ซ้ือสนิ คา้หรือใชบร้ ิการกับทาง foodpanda หรือใชงานผ ้ านทางเว ่ บ็ ไซต์นอกจากน้ี foodpanda จะ รวบรวมขอม้ ูล ของ ทาน ่ เม่ือทา่ นทาํ แบบสอบถามใดๆกต็ามเสร็จแลว้ และ เม่ือทา่ นไดเ้ขา้เย่ียมชมเวบ็ ไซต์ ขอม้ ูลการใชงานจะถ ้ ูกรวบรวมไวใน้ คุ๊กก้ี (ดังรายละเอียดท่ีให้ไวด้ า้นลา่ ง) foodpanda จะทาการ ํ รวบรวมขอ้ มูลของทา่ นเพ่ือพิสูจน์ตัวตนผูใช้ แ้ ละ /หรือสถานท่ีตัง้ (ซ่ึงประกอบดวย้ ช่ือ อีเมล์ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ตาแหน ํ ่งสถานท่ีตัง้แบบเรียลไทม์ฯลฯ) เม่ือทา่ นอนุญาตเทา่ นัน้ foodpanda จะทาการ ํ รวบรวมขอม้ ูลจาเพาะเ ํ หลา่ น้ีเเพ่ือดาํ เนินการใชง้านตามท่ีเสนอผา่ นทางเวบ็ ไซต์ รวมถึงให้ขอเสนอและข ้ อม้ ูลเก่ียวกับ foodpanda และบริการตา่ งๆท่ีทา่ นอาจสนใจ foodpanda จะรวบรวมขอม้ ูลสวนต ่ ัวของ ทา่ นผา่ นการสัง่ อาหารออนไลน์การแขง่ ขันชิงรางวัล การลงทะเบียนเพ่ือ รับขอม้ ูลขา่ วสารจากทาง foodpanda การเปิดบัญชีผูใช้ ง้าน การสง่ ขอ้ ความผา่ นทาง contact us หรือผานทางช ่ องทางอ ่ ่ืนๆของทางเวบ็ ไซต์หรือผา่ นทางโฆษณา การทาํ แบบสอบถามและการตลาดทางตรง foodpanda จะไมเก่ บข็ อม้ ูลสาํ คัญของทา่ น


คุกก้

้ี ขอม้ ูลบางอยางท ่ ่ีทางเวบ็ ไซตไ์ ดเ้กบรวบรวม ็ ไมสา่ มารถพิสูจน์ตัวตนผูใช้ ง้านไดแ้ ตจ่ ะติดตามการเขา้ใชง้านเวบ็ ไ ซตของ ์ ทาน ่ เพ่ือท่ีทาง foodpanda จะไดทรา ้ บลักษณะการใชง้านของลูกคา้ และเพ่ือเป็นการปรับปรุงการสัง่ อาหารออนไลน์ foodpanda จะนําขอ้ มูลเหลา่ น้ีโดยใชค้ ุกก้ ้ี คุกก้ ้ีเป็นไฟลข์ อม้ ูลเลกๆท ็ ่ีสงผ่ า่ นทางอุปกรณ์ของทา่ น ซ่ึงจดจาํ และพิสูจน์อุปกรณ์การใชง้านของทา่ น และอนุญาตให้อุปกรณ์ของ ทา่ นจาํ ขอ้ มูลจากทางเวบ็ ไซตข์ องเราสาํ หรับการใชง้านในครัง้ตอ่ ไป คุกก้ ้ีไมได่ เก้ บข็ อม้ ูลใดๆท่ีพิสูจน์ตัวตนของทา่ นและ foodpanda ไมไ่ ดใช้ ค้ ุกก้ ้ีเพ่ือทาํ การเกบข็ อ้ มูลดังกลา่ ว แต่ foodpanda จะเกบข็ อม้ ูลสวน่ ตัวของทา่ นเม่ือทา่ นไดให้ ้ขอ้ มูลสวน่ ตัวกับทาง foodpanda เทา่ นัน้ foodpanda จะเกบข็ อม้ ูลทางเทคนิคจากโทรศัพทม์ ือถือของทา่ นหรือการใชง้านเวบ็ ไซตผ์ า่ นทางโทรศัพทม์ ือถือ ยกตัวอยางเช ่ น่ ขอม้ ูลสถานท่ีตัง้ คุณลักษณะเฉพาะ ประสทธิ ิภาพการใชง้านโทรศัพทม์ ือถือ ผูให้ ้บริการทางเครือขาย่ /ระบบปฏิบัติการ รวมถึงชนิดของอุปกรณ์และการเช่ือมตอ่ ไอพีแอดเดรส วธิีการชาระเง ํ นผิ านทาง ่ โทรศัพทม์ ือถือ ปฏิสัมพันธก์ ับการใชเ้ทคโนโลยีตา่ งๆ เชน่ NFC Tags, QR Codes และโมบายคูปอง โทรศัพทม์ ือถือของ ทาน ่ และ/หรือเวบบรา ็ วเซอร์ของทา่ นตอ้ งอนุญาตให้ทา่ นปฏิเสธการใชง้านคุกก้ ้ีไดถ้ า้ทา่ นตอ้ ง การโดยทาการเปล ํ ่ียนการตังค้ า่ หากตองการทราบรายละเอ ้ ียดเพิม่ เติมเก่ียวกับคุกก้ ้ีรวมถึงวธิีตัง้คา่ การใชง้าน การจัดการและการลบคุกก้ ้ี สามารถอานรายละเอ ่ ียดเพิมเต ่ ิมไดผ้ า่ นทางเวบ็ ไซต์ www.allaboutcookies.org


การเกบข็ อม้ ูลและการรักษาความปลอดภัยในขอ้ มูลสวน่ บุคคล

foodpanda จะเกบร็ ักษาขอม้ ูลสวนต ่ ัวของทา่ นให้ปลอดภัยท่ีสุดและป้องกันไมให่ ้มีการนําขอ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นไปใชใ้นทาง ท่ีผิด การกาวก ้ ายความเป ่ ็นสวน่ ตัว การทาํ ขอ้ มูลสูญหาย การนําขอ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นไปใชโ้ ดยไมไ่ ดร้ับอนุญาต รวมถึงการเปล่ียนแปลงหรือเปิดเผยขอ้ มูลของทา่ น foodpanda จะทาํ ลายขอ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นท่ีมีทัง้หมด หากทาน่ ไมประสงค ่ ท์ ่ีจะใชงาน ้ แลวภา ้ ยใตข้ อ้ กาํ หนดนโยบายความเป็นสวน่ ตัวน้ี เม่ือ ทาน ่ ตังรห ้ ัสผานเพ ่ ่ือเขาใช ้ บร้ ิการของทางเวบ็ ไซต์ทา่ นตอ้ งเกบรห ็ ัสผา่ นดังกลา่ วไวเ้ป็นความลับ ไมควรบอกรห ่ ัสดังกลาวก ่ ับผูอ้ ่ืน ดวยล ้ ักษณะการใชงานอ ้ ินเตอร์เน็ท foodpanda ไมสา่ มารถรับรองความปลอดภัย ขณะท่ีทาน ่ ไดท้ าการส ํ งผ่ านข ่ อ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นให้กับเรา และ ทา่ นยอมรับวา่ ทาน ่ ไดท้ าการเป ํ ิดเผยขอม้ ูลสวน่ ตัวของทา่ นให้กับเราโดยยอมรับเป็นความเส่ยี งของตัวทา่ นเอง โปรดแจง้ให้เราทราบทันทีหากทา่ นทราบวา่ มีการใชข้ อ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นผา่ นทางเวบ็ ไซตโ์ ดยไมไ่ ดร้ับอนุญาต


การใชข้ อม้ ูลสวนต ่ ัวของทา่ นท่ีรวบรวมโดย

Foodpanda ทานย ่ นยอม ิ ให้ foodpanda ทาํ การ รวบรวมและใชข้ อ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นในการดาํ เนินการและสง่ ของ รวมถึงบริการอ่ืนๆท่ีทาน่ ไดส้ ัง่ ไวก้ับทางเวบ็ ไซต์ทา่ นยนิ ยอมให้ foodpanda เปิดเผยขอ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ น ประกอบไปดวย้ ช่ือ อีเมล์ท่ีอยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์กับผูส้ ง่ ของ พนักงานของ foodpanda หรือบุคคลภายนอกท่ีให้บริการสง่ ของกับ foodpanda ทานย ่ นยอม ิ ให้ foodpanda ใชข้ อม้ ูลสวนต ่ ัวของ ทานส ่ าหร ํ ับวัตถุประสงคใน์ การโฆษณาหรือการตลาดทางตรงเพ่ือแจง้ รายละเอียดของทางเว็ บไซต์รวมถึงสนคิ าและการบร ้ ิการของ foodpanda หรือเร่ืองอ่ืนๆท่ีทา่ นอาจสนใจ foodpanda อาจเปิดเผยขอม้ ูลสวน่ ตัวของทา่ น และ ทา่ นยนิ ยอมให้ foodpanda เปิดเผยขอม้ ูลสวนต ่ ัวของทาน่ กับบุคคลดังตอ่ ไปน้ี

- องคกรอ ์ ่ืนๆภายในกลุม่ บริษัท foodpanda และ

- บุคคลภายนอกท่ีไดร้ับการวา่ จา้งโดย foodpanda หรือสมาชิกทา่ นอ่ืนในกลุม่ บริษัท foodpanda

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทน foodpanda หรือทาํ การสง่ สนิ คา้และให้บริการแทน foodpanda อาทิขัน้ ตอนการชาํ ระเงนิ การสงอ่ ีเมล์การทวงหน้ีการทาํ แบบสอบถาม ขอ้ มูลทางสถิติการตลาด และการโฆษณาทัง้ทางตรงและทางออ้ ม หากทาน่ ไมต่ องการร ้ ับขาวสา ่ รจาก foodpanda หรือไมต่ อ้ งการให้ foodpanda เปิดเผยขอม้ ูลสวนต ่ ัวของทาน่ กับบุคคลภายนอก กรุณาแจง้ให้เราทราบไดท้ ่ี [email protected] หรือทาตามข ํ ันตอนเม ้ ่ือทาน่ ไดร้ับขา่ วสารจาก foodpanda ในอีเมลข์ องทา่ น foodpanda จะดาเนํ ินการตามคาขอของท ํ าน่ โดยเร็วท่ีสุดหลังจากท่ีไดร้ับแจง้ โปรดทราบวา่ การใชบ้ ุคคลภายนอกดาํ เนินการยกเลิกการใชบร้ ิการ นั่นหมายถึงวา่ foodpanda จะไมสามารถ ่ ให้บริการทาน่ ไดอ้ ีกตอ่ ไป foodpanda ขอสงวนสทธิ ิ์ในการเปิดเผยขอ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นหากมีเหตุจาํ เป็นในทางกฎหมาย หรือเพ่ือเป็นการปกป้องสทธิ ิและทรัพยส์ นิ ของ foodpanda หรือบุคคลภายนอก หรือเพ่ือหลีกเหล่ียงความเสยี หายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูอ้ ่ืน ในกรณีท่ีมีการขายกิจการ หรือการควบบริษัท เราอาจถา่ ยโอนขอ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นไปยังบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ ง


การเขาถ้ ึงขอม้ ูลสวน่ ตัว

foodpanda จะเกบข็ อม้ ูลสวน่ ตัวของทา่ นไวอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง สมบูรณ์และอัพเดทอยูเ่ สมอ และไมท่ าการบ ํ ดเบ ิ ือนขอม้ ูลใดๆ กรุณาแจง้ให้เราทราบ หากทา่ นตอ้ งการเขา้สูข่ อ้ มูลสวน่ ตัวท่ีทา่ นไดใ้ ห้ไวก้ับ foodpanda ทางเราจะรีบดาเํ นินการตามคาํ ขอของทา่ นโดยเร็วท่ีสุดหลังจากท่ีไดร้ับแจง้ และหากทานต ่ องการส ้ าเนาเก ํ ่ียวกับขอ้ มูลดังกลา่ ว กรุณาแจง้ให้เราทราบไดท้ ่ี [email protected] foodpanda ขอสงวนสทธิ ิ์ในการเรียกเกบค็ า่ ธรรมเนียมในการดาํ เนินการตามคาํ ขอของทา่ นเพ่ือเป็นไปตามกฎหมายของทอ้ ง ถิน่ ทานสามารถต ่ ิดตอเราเพ ่ ่ือดาเํ นินการแกไ้ ขขอ้ มูลสวน่ ตัวท่ีไมถ่ ูกตอ้ ง ไมสม่ บูรณ์หรือไมอ่ ัพเดท หรือทาการลบข ํ อม้ ูลสวนต ่ ัวของทา่ น ทางเราจะรีบดาํ เนินการตามคาํ ขอของทา่ นโดยเร็วท่ีสุดหลังจากท่ีไดร้ับแจง้ การลบบัญชีผูใช้ งาน ้ ไมได่ หม้ ายความวา่ ขอ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นท่ีให้ไวก้ับทางเราจะถูกลบท้งิไปโดยอัตโนมัติ หากทานม ่ ีความประสงคให์ ้ foodpanda ทาํ การลบขอ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ นดวย้ กรุณาทาตามข ํ ันตอนท ้ ่ีให้ไวข้า้งตน้ โปรดทราบวา่ การลบขอม้ ูลสวน่ ตัวออกจากระบบของเรา นั่นหมายถึงวาท่ านยกเล ่ ิกการใชบร้ ิการจากทางเราทัง้หมด ทางเราไมอาจด ่ าเนํ ินการตามคาํ ขอของทา่ น หากมีขอ้ กาํ หนดทางกฎหมายในการเกบร็ ักษาขอ้ มูลสวน่ ตัว (ถา้มี) เราจะให้ทานย ่ ืนยันตัวตน กอน่ ทาํ การสง่ สาํ เนาขอ้ มูลสวน่ ตัวให้กับทา่ น


การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็

นสวน่ ตัว foodpanda ขอสงวนสทธิ ิ์ในการแกไ้ ขนโยบายความเป็นสวน่ ตัวน้ีโดยทัง้หมดหรือบางสวน่ การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะแจ ่ ง้ให้ทราบผา่ นทางเวบ็ ไซตหร ์ ือผา่ นทางอีเมล์ตามท่ีเหน็ สมควร


เวบ็ ไซต์

เวบ็ ไซตของเราอาจเช ์ ่ือมตอก่ ับเวบ็ ไซตอ์ ่ืนๆ แตน่ โยบายความเป็นสวน่ ตัวน้ีใชไ้ ดก้ ับทางเวบ็ ไซตข์ องเราเทา่ นัน้ ดังนัน้ ทานต ่ องอ ้ านน ่ โยบายความเป็นสวน่ ตัวของเวบ็ ไซตอ์ ่ืนๆท่ีทา่ นกาํ ลังใชง้านดวย้


การติดตอ่

หากทานม ่ ีขอเสนอแนะ ้ หรือตองการสอบถามข ้ อม้ ูลเพิม่ เติมและคาํ ขอใดๆท่ีเก่ียวขอ้ งกับการใชข้ อ้ มูลสวน่ ตัวของทา่ น สามารถสงค่ าขอของท ํ านมาได ่ ท้ ่ี [email protected] ทางเรายนิ ดีให้บริการ

แอปพลิเคชั่น foodpanda
foodpanda ที่พกไปกับคุณได้ทุกที่!

กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการสั่งอาหารของคุณ